Voorwaarden

VOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN TRUCKING.NL

 1. Definities
  1. Aanbieder: de partij die vervoersdiensten in de meest brede zin des woords aanbiedt op TRUCKING.NL aan Vragers;
  2. Aanbieding: door Aanbieder aangeboden truck inclusief chauffeur;
  3. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
  4. Basis zoeken: zoeken naar beschikbare Aanbieders voor een specifieke opdracht zonder dat de bedrijfsprofielen van Aanbieders te zien zijn
  5. Detail zoeken: zoeken naar beschikbare Aanbieders voor een specifieke opdracht met zichtbaarheid van de bedrijfsprofielen van Aanbieders;
  6. Dienstverlening: totaal aan diensten dat TRUCKING.NL verleend op haar Website;
  7. Gebruiker: degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard teneinde gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van TRUCKING.NL, c.q. Vragers en Aanbieders;
  8. Vrager: de partij die vervoersdiensten in de meest brede zin des woords wenst af te nemen van de zich via TRUCKING.NL aan de markt aandienende Aanbieders;
  9. TRUCKING.NL: degene die deze algemene voorwaarden heeft opgesteld en op haar dienstverlening van toepassing verklaard;
  10. Website: www.trucking.nl
 2. Algemeen / Afsluiting van de overeenkomst
  1. Voor alle leveringen en verrichtingen die op basis van het gebruik van de Website tot stand komen gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden. Voorwaarden en condities van de wederpartij worden uitdrukkelijk verworpen. Aanvullende afspraken tussen TRUCKING.NL en de wederpartij vereisen de schriftelijke vorm.
  2. Indien en voor zover enige bepaling van deze
   Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. TRUCKING.NL zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 3. Dienstverlening
  1. TRUCKING.NL biedt op de Website een online platform aan waarop Vragers en Aanbieders elkaar kunnen contacteren in verband met het verrichten van vervoersdiensten. TRUCKING.NL heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. TRUCKING.NL is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen;
  2. TRUCKING.NL heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de aanbiedingen, opdrachten, beoordelingen en aangeboden prijzen is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. TRUCKING.NL draagt voor de inhoud van aanbiedingen, opdrachten, beoordelingen en aangeboden prijzen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt TRUCKING.NL verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Vragers en Aanbieders, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten of verrichte werkzaamheden;
  3. TRUCKING.NL biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website aan met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms)rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert TRUCKING.NL niet:
   1. dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie
   2. dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen;
   3. en dat derden niet de Website en/of de systemen van TRUCKING.NL onrechtmatig zullen gebruiken.
 4. Onderhouda.TRUCKING.NL is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens TRUCKING.NL ontstaat.
 5. Gebruik van de Website, verstrekking van gegevens en aansprakelijkheidsbeperking
  1. De Gebruiker garandeert dat alle gegevens die hij in het kader van de Dienstverlening verstrekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Dienstverlening en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het geven van aangeboden prijzen, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving;
  2. Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede maar niet beperkt tot Vragen en Aanbiedingen, opdrachten, beoordelingen en aangeboden prijzen geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruiker is er mee bekend dat de positionering van Aanbiedingen en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend;
  3. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van TRUCKING.NL niet zal schaden;
  4. De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:
   1. gegevens die in strijd zijn met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
    gegevens die verwijzen naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
   2. gegevens waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van TRUCKING.NL of derden worden geschonden;
   3. gegevens die naar de mening van TRUCKING.NL in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig zijn of oproepen tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
   4. gegevens waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel waarin wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website of dienstverlener;
  5. TRUCKING.NL behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. TRUCKING.NL behoudt zich tevens het recht voor om Aanbiedingen, Vragen, opdrachten, referenties, aangeboden prijzen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding;
  6. Overeenkomsten tussen de Vrager en de Aanbieder komen pas tot stand op het moment dat Vrager dit uitdrukkelijk aan de Aanbieder heeft bevestigd. TRUCKING.NL is bij overeenkomsten tussen de Vrager en de Aanbieder geen partij. TRUCKING.NL kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Vragers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Aanbieder om die werkzaamheden uit te voeren. De Gebruiker vrijwaart TRUCKING.NL jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken;
  7. Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van gebruik van de Website door Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen - maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam);
  8. TRUCKING.NL verleent haar dienstverlening in een zowel online als offline bestaande technische omgeving. TRUCKING.NL is daarin afhankelijk van derden, zoals producenten en leveranciers van energie, servers, internet etc. TRUCKING.NL staat dus niet in voor de bereikbaarheid van haar website, noch voor de gevolgen van onbereikbaarheid of uitval van haar dienstverlening;i. TRUCKING.NL is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van TRUCKING.NL. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van TRUCKING.NL te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van TRUCKING.NL wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan;
  9. De totale aansprakelijkheid van TRUCKING.NL kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 500,00;k. Iedere aansprakelijkheid van TRUCKING.NL voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is TRUCKING.NL niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.
  10. De totale aansprakelijkheid van TRUCKING.NL kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 500,00;k. Iedere aansprakelijkheid van TRUCKING.NL voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is TRUCKING.NL niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.
 6. Intellectuele eigendomsrechten en Wet bescherming persoonsgegevens
  1. Gebruikers dienen er zelf op te letten dat op alle door hen aan TRUCKING.NL ter beschikking te stellen (onder meer middels opname daarvan in hun profielen, vraagspecificaties en aanbiedingen) gegevens, waaronder logo’s, foto’s en teksten, tekeningen en modellen enz. generlei rechten van derden rusten. De Gebruiker is zelf aansprakelijk voor schendingen van de rechten van derden en vrijwaart TRUCKING.NL van daaruit voortvloeiende claims, tenzij TRUCKING.NL medeschuldig is. In dat geval zijn beide partijen aansprakelijk naar rato van hun veroorzakingsaandeel resp. de mate van hun schuld;
  2. De Gebruiker verplicht zich TRUCKING.NL op de hoogte te stellen, wanneer door derden claims tegen hem worden ingesteld, die betrekking hebben op de door hem aan TRUCKING.NL ter beschikking gestelde gegevens;
  3. Gebruikers geven TRUCKING.NL expliciet toestemming om alle door hen aan TRUCKING.NL ter beschikking te stellen (onder meer middels opname daarvan in hun profielen, vraagspecificaties en Aanbiedingen) gegevens, waaronder logo’s, foto’s en teksten, tekeningen en modellen enz. kosteloos te gebruiken voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt binnen de door de Wet bescherming persoonsgegevens gestelde beperkingen. Dit doel betreft het samenbrengen van vraag naar en aanbod van vervoersdiensten, alsmede het door TRUCKING.NL controleren van de identiteit van haar Gebruikers voor facturatiedoeleinden en het met goedkeuring van de Gebruiker toezenden van berichten;
  4. Gebruikers onthouden zich van iedere inbreuk op de rechten van TRUCKING.NL, in het bijzonder op haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder - maar niet uitsluitend - wordt gedoeld op haar handelsnamen, woordmerk en auteursrechtelijke beschermde werken. Gebruikers verbeurt bij iedere in rechte vastgestelde inbreuk op enig recht een niet voor matiging vatbare boete van € 5.000 per overtreding en € 500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt;
  5. TRUCKING.NL stelt de Gebruiker ervan in kennis dat de door hen aan TRUCKING.NL te verstrekken gegevens worden ingezameld en opgeslagen. Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Middels aanmelding op Trucking.nl en daarmee met acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de Gebruiker zich akkoord met het opslaan van zijn gegevens. De Gebruiker is te allen tijde gerechtigd, zijn gegevens in te zien en evt. informatie te laten wijzigen of verwijderen. Maakt de Gebruiker bezwaar tegen het opslaan van zijn gegevens, vervalt daarmee de inschrijving.
 7. Uitsluiting
  1. TRUCKING.NL behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geinde vergoedingen terug te betalen, indien:
   1. de Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
   2. de Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van TRUCKING.NL en/of derden;
   3. de Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.
 8. Gebruiksvoorwaarden Vragers
  1. Indien de Vrager wil dat Aanbieders zichtbaar zijn moet de Vrager een basis bedrijfsprofiel invullen;